NB! Alates 18.02.2015 ei uuendata siin olevat infot. Valla koduleht asub aadressil www.halingavald.ee.

Planeerimine ja ehitamine

Ehitus- ja planeerimistoimingud  

Käesoleva ülevaatega antakse kokkuvõtlikult tegevused ja toimingud, mida peab ehitada sooviv isik läbi tegema selleks, et soovitud ehitist kasutama hakata.

Ehitamist ja planeerimist reguleerib Halinga vallas 01. jaanuarist 2003 aastast kehtivad „Ehitusseadus” ja „Planeerimisseadus” ning Halinga Vallavolikogu 25. aprilli 2007 määrus nr 11 „Halinga valla ehitusmäärus”.

Mõningate ehitiste ehitamise lihtsustamiseks on ehitusseadusega kehtestatud mõiste “väikeehitis”.
Väikeehitis on kuni 60 m² ehitusaluse pindalaga ja maapinnast kuni viiemeetrise kõrgusega ehitis, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone.
Samuti on väikeehitis olemasolevate ehitiste teenindamiseks vajalik rajatis, mis ühendatakse elektriliini või ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga.
Väikeehitise ehitamiseks ei ole ehitusprojekt nõutav, välja arvatud ehitised, kus on tegemist elektri, vee ja kanalisatsiooni ning tulekolletega. Seega näiteks, kui on soov ehitada sauna, mille ehitusalune pind on 20 m², peab selle ehitamiseks olema ehitusprojekt.

 

nr

Tegevuse kirjeldus

Kestvus

Märkused

1

Projekteerimistingimuste taotluse esitamine vallavalitsusele

 • Detailplaneeringu algatamise taotluse esitamine vallavalitsusele

2

Projekteerimistingimuste välja andmine

30 päeva

Kehtivad kuni 2 aastat

 • Detailplaneeringu koostamine, avalikustamine, kehtestamine

ca 4-8 kuud

3

Ehitusprojekti koostamine

4

Ehitusloa taotluse esitamine (koos projektiga) vallavalitsusele

Tasuda
riigilõiv

5

Ehitusloa välja andmine

20 päeva

 

6

Ehitamise alustamise teatise esitamine vallavalitsusele

7

Ehitamine

8

Kasutusloa taotluse esitamine vallavalitsusele

Tasuda
riigilõiv

9

Ehitise ülevaatuse korraldamine

10

Kasutusloa välja andmine

20 päeva

 

Kirjaliku nõusoleku taotluse esitamine ja selle väljaandmine väikeehitise ehitamise või ehitise tehnosüsteemide ehitamise korral

20 päeva

Tasuda
riigilõiv

Tegevus 1 - projekteerimistingimuste või detailplaneeringu algatamise taotluse esitamine

Taotluse esitajal tuleb eelnevalt ise või valla arengunõuniku ja/või ehitusspetsialisti abiga välja selgitada, kas kavandatav tegevus nõuab detailplaneeringu koostamist. Detailplaneeringu koostatakse kui seda nõuab Halinga valla üldplaneering, „Planeerimisseadus” (§ 9) või „Halinga valla ehitusmäärus” (§-d 6 ja 7). Planeeringute koostamist käitlevad veel eriseadused, nt „Looduskaitseseadus”, „Muinsuskaitseseadus”, „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus. Kui selgub, et on vajalik detailplaneeringu koostamine, esitatakse vormikohane* avaldus detailplaneeringu algatamiseks, millele lisatakse:

 • koopia kinnistu plaanist;
 • koopia maa omandiõigust tõendavast dokumendist

Kui detailplaneeringut koostada vaja ei ole, esitatakse vormikohane* projekteerimistingimuste taotlus, millele lisatakse:

 • koopia kinnistu plaanist;
 • koopia maa omandiõigust tõendavast dokumendist

Tegevus 2 - projekteerimistingimuste väljaandmine või detailplaneeringu algatamine

Projekteerimistingimused antakse välja vallavalitsuse korralduse alusel.
Projekteerimistingimustega määratakse muuhulgas ehitise olulised arhitektuursed nõuded, tehnovõrkude vajadus ja kooskõlastuste vajadus.
Detailplaneering algatatakse ja selle lähteseisukoht väljastatakse vallavolikogu otsusega või vallavalitsuse korraldusega (vastavalt Halinga valla ehitusmäärusele ja Üldplaneeringule).
Detailplaneeringu algatamise ja lähteseisukoha väljastamise korraldus või otsus kaotab kehtivuse pärast kahe aasta möödumist kui selleks ajaks ei ole detailplaneering vastu võetud.
Lähteseisukohaga fikseeritakse muuhulgas esialgsed seisukohad planeeringu koostamisele asumisel määratakse kooskõlastuste vajadus. Detailplaneeringu koostamise ja finantseerimise õigus antakse üldjuhul üle detailplaneeringust huvitatud isikule, seega taotlejale.
Kõikidele nõuetele vastava ja kõikide nõutud kooskõlastustega detailplaneering avalikustatakse peale vastuvõtmist vallavalitsuse või vallavolikogu poolt.
Detailplaneeringu kehtestab vallavolikogu.

Tegevus 3 – ehitusprojekti koostamine.

Pärast projekteerimistingimuste väljaandmist või detailplaneeringu kehtestamist toimub ehitusprojekti koostamine. Ehitusprojekt, välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, peab olema koostatud või kontrollitud majandustegevuse registris projekteerimise registreeringut omava isiku poolt.
Projekt on nõutav:

 • uusehitustel;
 • ehitiste laiendamisel;
 • ehitise konstruktsioonide, ruumijaotuse, välisilme muutmisel ehk rekonstrueerimisel;
 • tehnoloogilise ümberseadistamisega seotud ehitistel;
 • haljasala, pargi või veekogu rajamisel;
 • alajaama, pumpla jm tehnorajatise püstitamisel;
 • tee, parkla ja tehnovarustuse tänavavõrkude rajamisel.

Tegevus 4 – ehitusloa taotluse esitamine vallavalitsusele

Pärast riigilõivu tasumist esitatakse vallavalitsusele vormikohane** ehitusloa taotlus (juriidilisele isikule, füüsilisele isikule) koos ehitusprojekti ja vajalike kooskõlastustega.

Tegevus 5 – ehitusloa väljaandmine

Tegevus 6 - ehitamise alustamise teatise esitamine

Kolm päeva enne ehitustöödega alustamist tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane** ehitamise alustamise teatis  (juriidiline isik, füüsiline isik). Ehitamise alustamise teatisega tuleb esitada kindlasti andmed ehitaja ja omanikujärelevalve tegija kohta.
Ehitajaks ja omanikujärelevalve tegijaks saab olla majandustegevuse registris vastava tegevusala registreeringut omav isik. Ehitaja ja omanikujärelevalve tegija ei saa olla üks ja sama isik. Üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone ja väikeehitise enda tarbeks ehitamise korral ei pea neid nõudeid täitma. Kui ehitamise alustamise teatist ei ole esitatud kahe aasta jooksul ehitusloa välja andmise päevast arvates, kaotab ehitusluba kehtivuse.

Tegevus 7 – ehitamine

Ehitamine on tähtajatu. Ehitamise ajal peab ehitaja koos omanikujärelevalvega dokumenteerima ehitustööd.

Tegevus 8 – kasutusloa taotluse esitamine vallavalitsusele

Pärast ehitustööde lõppu ja riigilõivu tasumist esitab ehitise omanik vallavalitsusele vormikohase** kasutusloa taotluse (füüsiline isik, juriidiline isik). Kasutusloa taotlusele lisatakse ehitamise tehnilised dokumendid. Vallavalitsuse ehitusspetsialist vaatab esitatud dokumendid üle ja puuduste korral tagastab need.

Tegevus 9 – ehitise ülevaatuse korraldamine

Kui omaniku poolt on kõik puudused esitatud dokumentides kõrvaldatud, korraldab vallavalitsuse ehitusspetsialist ehitise ülevaatuse. Ehitise ülevaatusest võtavad osa ehitise omanik, omanikujärelevalve, ehitaja, projekteerija ja olenevalt ehitise iseloomust päästeteenistuse esindaja, keskkonnateenistuse esindaja, tervisekaitsetalituse esindaja ja töökaitse esindaja. Ehitise ülevaatuse aktile kirjutavad alla või annavad omapoolse kirjaliku õiendi ülevaatuse tulemuste kohta kõik ülevaatusest osavõtjad.

Tegevus 10 – kasutusloa väljaandmine

Kui ehitise ülevaatuse aktis toodud puudused on kõrvaldatud, antakse vallavalitsuse korralduse alusel välja kasutusluba.

Kirjaliku nõusoleku andmine

Kirjaliku nõusoleku saamiseks väikeehitise ehitamiseks või ehitise tehnosüsteemide muutmiseks esitab taotleja:

 • vormikohase** taotluse (füüsiline isik, juriidiline isik);
 • ehitusprojekti ehitistele kus on tegemist tulekollete, reovee kanaliseerimise ja elektripaigaldise ehitamisega;
 • ehitistele, kus eeltooduga tegemist ei ole, esitatakse eskiisjoonised, kus on näidatud väikeehitise asend ja kaugused teiste hoonete suhtes, ehitise põhiplaan ja vähemalt kaks vaadet;
 • ehitise tehnosüsteemide muutmise korral tegemisele tulevate tööde kirjelduse. Kirjalik nõusolek antakse vallavalitsuse korraldusega.

Kooskõlastused

Valla ehitusvaldkonnaga tegeleva ametniku kooskõlastus on nõutav kui:
- ehitatakse detailplaneeringu kohustusega alal väikeehitist, mille ehitusalune pindala on kuni 20 m;
- tiheasustuses ehitatakse tarasid ja piirdeid kinnistu tänavapoolses osas, välja arvatud juhul kui see on ettenähtud ehitusprojektiga ja on väljastatud ehitusluba;
- muudetakse hoone akende, rõdude ja välisuste kujundust, välja arvatud juhul kui see on ettenähtud ehitusprojektiga ja on väljastatud ehitusluba.

Ehitisregister

Ehitisregistri pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.
Olemasolevad ehitised, kus kavandatakse laiendust või rekonstrueerimist ja on vaja välja anda kirjalik nõusolek, ehitusluba või kasutusluba, peavad olema eelnevalt kantud ehitisregistrisse.
Oma ehitiste ehitisregistris olemasolu saab igaüks kontrollida, minnes ehitisregistri veebilehele www.ehr.ee
Juhul kui krundil paikneb enne 1995-dat aastat rajatud ehitis, millel puudub seadusjärgne ehitusprojekt ja sellele ei taotleta täiendavat ehitusõigust, on võimalik ehitist dokumenteerida ja ehitisregistris arvele võtta mõõdistusprojekti alusel. Krundi omanik peab suutma dokumentaalselt tõestada ehitise valmimist enne 1995-dat aastat.
Ehitise ehitisregistrisse kandmiseks esitab ehitise omanik vallavalitsuse ehitusspetsialistile mõõdistusprojekti, vormikohase ehitise teatise, selle lisana ehitise olulised tehnilised andmed ja ehitise omandiõiguse dokumendi.

Puurkaevu ehitamine

Puurkaevu rajamist reguleerib keskkonnaministri 30. jaanuari 1997.a. määrusega nr 8 lisa 2 kehtestatud “Puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise kord”
Puurkaevu ehitamiseks ja kasutamiseks tuleb:

 1. esitada taotlus koos puurkaevu asukoha plaaniga Pärnumaa Keskkonnateenistusele;
 2. esitada vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus;
 3. tellida ehitusprojekt hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt projekteerijalt;
 4. taotleda puurimisluba Eesti Geoloogiakeskusest;
 5. taotleda vallavalitsusest ehitusluba puurkaevu ehitamiseks;
 6. taotleda vallavalitsuselt kasutusluba.

Kui puurkaevust kavatsetakse hakata võtma vett üle 5 m³ ööpäevas, tuleb enne projekteerimistingimuste taotlemist taotleda Keskkonnateenistusest vee erikasutusluba.

Märkused:

Eeltoodud asjaajamise kord on põhimõtteline ja sõltuvalt asjaoludest võib olla erinev. Erandolukordadel ja vajadusel pikendab Halinga Vallavalitsus projekteerimistingimuste ja ehitusloa taotluste menetlemist seaduses ettenähtud korras (vt Haldusmenetluse seadus).

Halinga Vallavalitsus asub Pärnu-Jaagupi alevis Uus tn 53.
Vastuvõtuajad on igal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kella 09.00-12.00 ja 13.00-16.00.

Viited internetis:Viimati uuendatud: 12.06.2014 08:12
Otsing
Ɯrituste kalender

 
10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
 

 
  Täna, 12.12
  2..6   Pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb +2..+6°C.
  Teisipäev, 12.12
-5..3   Öösel: Pilves ilm ning saartel hakkab lörtsi ja vihma sadama. Hommikuks levib sadu üle mandri, sisemaal sajab ka lund. Kohati on jäidet. Puhub kagutuul 6-10, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 0..-5, saartel kohati kuni +3°C. Päeval: Pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 6-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb +2..+6°C.
2..6  
  Kolmapäev, 13.12
-1..2   Öösel: Pilves ilm. Sajab vihma, hommikul ka lörtsi. Puhub edelatuul 7-12, puhanguti 15 m/s, rannikul kuni 20 m/s, pärast keskööd pöördub tuul läände ja loodesse ning veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb hommikuks -1..+2°C-ni. Päeval: Pilves selgimistega ilm. Hommikul sajab mitmel pool lörtsi ja vihma, pärastlõunal sadu lakkab. Edelatuul tugevneb 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur -1..+4°C.
-1..4  
  Neljapäev, 14.12
-3..1   Öösel: Pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 8-13, puhanguti 15 m/s, hommikul saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -3..+1°C. Päeval: Pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal hakkab saartel lund ja lörtsi sadama. Puhub kagutuul 7-12, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur is -2..+2°C.
-2..2  
 Päike
   tõuseb: 09:07
   loojub: 15:21
 EMHI
 Hoiatused
 Ilm täna
 Ilm merel ja Peipsil
 Suusainfo

 
 
 
 
 
 
 
Halinga Vallavalitsus | Uus 53, PƤrnu-Jaagupi 87201, PƤrnu maakond | tel +372 44 73 700 | faks +372 44 73 701 | e-post halinga@halingavald.ee | Kontaktandmed
Originaalis loodud Web Expert poolt.